Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

Olkusz. 18.04.2018 r.

S.2101.13.2018.PK

OGŁOSZENIE

Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz

 informuje, iż przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych współudział w nieruchomości gruntowej zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym a w nim samodzielny, niezasiedlony lokal mieszkalny – pustostan.

  1. Miejscowość                      Żurada ul. Starowiejska 274/3; 32-300 Olkusz

  2. działka ewidencyjna          614/2   powierzchnia – 10 721 m2współudział 135/10 000

  3. nr Księgi wieczystej KR1O/00063307/5 S R w Olkuszu

  4. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 26,91 m2

Sprzedaż następuje na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.2017.788 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1.10.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Pisemny wniosek o zamiarze nabycia nieruchomości należy składać w terminie do 18 maja 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Nadleśnictwa Olkusz, ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,

- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),

- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.

W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32 643 04 45